09127794763 mihan13@yahoo.com

یکی از مهمترین مباحثی که در مباحث زندگی فردی  و اجتماعی بسیار مطرح  است  بخث  قدرت تمرکز است  زمانی که فرد با تمرکز کارهایش را انجام می دهد، عوامل بیرونی او را تحت تاثیر قرار نمی دهند.
پس می‌توان گفت فردی که از قدرت تمرکز خود آگاه است و آنرا پرورش داده، به خوبی از پس کارهایش برمی آید.و:

انسان در هر لحظه به هر آنچه تمرکز کند، بازتاب آن را در روحیه و فکر خود حس می‌کند.

تمرکز بر روی یک فکر و یا یک موضوع تمامی انرژی ذهن را به سوی یک نقطه هدایت می کند و از اتلاف و پراکندگی انرژی جلوگیری می کند. تمرکز، قدرت افکاری که بر روی آن فوکوس می کنید را تقویت می کند

آرامش فردی با تمرکز افزایش می یابد

تمرکز روی یک گل در انسان، روحیه شاد و فکر مثبت ایجاد می‌کند.

تمرکز روی خاطرات بد گذشته، انسان را افسرده می‌کند.

تمرکز روی خاطرات زیبای گذشته و یا خیال‌پردازی‌های زیبای آینده، اثر عمیق و مطلوب و مثبت در زندگی دارد.

انسانی که به‌طور مرتب روی بدبختی‌ها و زشتی‌های زندگی متمرکز می‌شود، زندگی‌اش به قهقرا می‌رود.

کسی که به‌طور مرتب بر زیبایی‌های زندگی و نقاط امیدبخش تمرکز می‌کند، زندگی‌اش قرین سعادت و موفقیت می‌شود.

و این خاصیت تمرکز است.

ذهن را از فکرِمنفی دورکن

فقط آن چیزی را در ذهنتان راه بدهید که دوست دارید اتفاق بیافتد.