09127794763 mihan13@yahoo.com

در ایالات متحده امریکا گزارش‌ها حاکی از افزایش آمار مرگ‌های ناشی از احساس نا امیدی ( خودکشی، سوء مصرف مواد،‌…)‌ ‌می‌باشد و لذا استفاده دارودرمانی همچون استفاده از ضد افسردگی‌‌ها و شرکت در جلسات درمانی در کلینیک‌‌ها و بیمارستان‌‌ها‌ اغلب استفاده ‌می‌گردد برای بیماران‌ و مرد‌می ‌که روز‌‌ها و ساعات سختی را سپری ‌می‌کنند‌. و قصد مقابله با اوقات دشوار و سخت و همچنین بازخورد‌‌های آن‌ها همچون خودکشی سوء مصرف مواد و… را دارند‌. یکی از مکانیسم‌‌هایی که بعنوان موضوع تحقیق در دانشگاه ‌‌هاروارد مورد بررسی‌ و مطالعه قرار گرفت بحث استفاده از‌‌ مشاوره ‌‌های مذهبی بود که بصورت آنلاین در‌ 6‌ ‌می‌2020 توسط بخش روانپزشکی جاما‌ منتشر گردید‌. با حضور 110000 مرد و زن میانسال سفید پوست‌ که حدود 30 سال از خدمات‌ مشاوره ‌‌های مذهبی‌ و حداقل یک بار در هفته از آن‌‌ها‌‌ استفاده ‌می‌کردند‌ را ارزیابی کردند‌.‌ نتایج‌ نشان داد که در مقایسه با کسانی که هرگز در این جلسات‌ مشاوره‌‌های مذهبی‌ حضور نداشتند و استفاده نمی‌کردند با خطر مرگ ناشی از نا امیدی کمتری برخوردار بودند‌‌‌.

مشاوره های مذهبی

مشاوره ‌‌های مذهبی‌ صرفنظر از وابستگی ممکن است پادزهری برای ناامیدی باشد و یک احساس پایدار از امید‌، معنی‌، صلح ویک چشم انداز مثبت از آینده برای فرد را فراهم نماید همچنین سازمان‌‌ها و انجمن‌‌های مذهبی مبتنی بر ایمان که تعامل و پیوند‌‌های اجتماعی را ترویج ‌می‌کنند از جمله بخش‌‌هائی هستند که در این ساختار و برنامه‌‌های مذهبی بالاترین اثر را دارند زیرا ‌می‌توانند جایگاهی باشند برای افراد تا آن‌ها را راهنمائی نمایند برای یک زندگی بهینه‌، در انتها محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از‌‌ مشاوره‌‌های مذهبی و دینی‌ در مقابله با بحران‌‌های روانی و بهبودی بیماران از اثر فوق‌العاده ای برخوردار ‌می‌باشند‌.

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/another-strategy-to-cope-with-lifes-dark-times